× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Regulamin pacjenta

REGULAMIN PACJENTA


Wersja: 1.0 Zaktualizowano: 18.03.2011POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin Pacjenta stanowi immanentną część REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PORTALU MyLekarze.pl (Regulamin Główny), znajdującego się pod adresem https://mylekarze.pl/sc/regulamin i stanowi do niego załącznik (zwany też dalej Aneksem). 1. W niniejszym Aneksie obowiązują pojęcia zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie Głównym. 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Aneksie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Głównego. 1. W razie kolizji pomiędzy postanowieniami niniejszego Aneksu i Regulaminu Głównego, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego Aneksu, o ile są bardziej szczegółowe lub dotyczą spraw nie uregulowanych w Regulaminie Głównym.LEKARZE I KLINIKI 1. Dzięki Portalowi Pacjent ma dostęp do szerokiej bazy Lekarzy i Klinik w rozumieniu Regulaminu Głównego. 1. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Administrator nie odpowiada, za aktualność, prawdziwość lub rzetelność informacji wyświetlanych w ramach Kont Niezweryfikowanych założonych dla Lekarzy i Klinik (choć równocześnie oświadcza, iż dołożył wszelkich starań, by przedstawiane informacje były jak najbardziej aktualne i wiarygodne). 1. W zakresie informacji zgromadzonych w ramach Kont Zweryfikowanych należących do Lekarzy lub Klinik, za aktualność i wiarygodność informacji w nich przedstawianych odpowiada dany Lekarz lub Klinika. 1. Administrator oświadcza, iż dołożył wszelkich starań, w ramach wewnętrznych procedur, by zweryfikować wiarygodność podmiotów, które poprzez rejestrację zweryfikowały Konta Niezweryfikowane, przekształcając je tym samym w Konta Zweryfikowane .

 1. W razie naruszenia praw Pacjenta lub innych Użytkowników lub osób trzecich poprzez treści zamieszczane w ramach Kont Użytkowników, Użytkownik (a w szczególności Pacjent) może dokonać zgłoszenia naruszenia Administratorowi a ten zablokuje lub usunie treść - o ile zgłoszenie dotyczy konkretnej treści (konkretny link) i jest wiarygodne. 1. W zakresie opisanym w poprzednim punkcie, ma w szczególności zastosowanie przepis artykułu 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI 1. Pacjentom mogą być oferowane Dodatkowe Funkcjonalności, które w szczególności mogą polegać na możliwości dokonania przez Pacjenta elektronicznej Rejestracji wizyty u danego Lekarza lub w danej Klinice. 1. W zakresie Dodatkowych Funkcjonalności, Portal dostarcza tylko odpowiedniej platformy programowo – sprzętowej dla Lekarzy i Klinik, w związku z czym, w granicach dopuszczalnych przez prawo, nie może odpowiadać za jakość usług Lekarzy lub Klinik świadczonych z wykorzystaniem tych Dodatkowych Funkcjonalności 1. Portal od Pacjentów nie pobiera żadnych opłat z tytułu Dodatkowych Funkcjonalności. 1. Jednocześnie Portal zapewnia poufność danych gromadzonych w trakcie korzystania przez Lekarzy lub Kliniki z tych Dodatkowych Funkcjonalności w zakresie w jakim na tą poufność może mieć realny wpływ. 1. W granicach dopuszczalnych przez prawo Portal nie odpowiada za naruszenia poufności danych, o których mowa w uprzednim punkcie, o ile poufność ta została naruszona z wyłącznej winy Lekarza, Kliniki lub Pacjenta.

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1