× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Regulamin lekarza

REGULAMIN LEKARZA I KLINIKI

Wersja: 1.1 Zaktualizowano: 28.10.2013

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin Lekarza i Kliniki stanowi immanentną część REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PORTALU MyLekarze.pl (Regulamin Główny), znajdującego się pod adresem http://mylekarze.pl/sc/regulamin i stanowi do niego załącznik (zwany też dalej Aneksem).

 1. W niniejszym Aneksie obowiązują pojęcia zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie Głównym.

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Aneksie, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Głównego.

 1. W razie kolizji pomiędzy postanowieniami niniejszego Aneksu i Regulaminu Głównego, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego Aneksu, o ile są bardziej szczegółowe lub dotyczą spraw nie uregulowanych w Regulaminie Głównym.

LEKARZE

 1. LEKARZ, który posiada odpowiednie uprawnienia, a w szczególności jest wpisany i posiada odpowiedni numer w danej Izbie Lekarskiej może zarejestrować się w niniejszym Portalu i:

 • założyć nowe Konto Użytkownika (Lekarza)

 • potwierdzić istniejące Konto Niezweryfikowane (Lekarza)

 1. Administrator w celu poprawnego zakończenia rejestracji wymaga od Lekarza podania szczególnych danych (takich, jak np. numer telefonu komórkowego i numer wpisu w Izbie Lekarskiej), pozwalających dodatkowo zweryfikować jego tożsamość i wymagane uprawnienia zawodowe.

 1. Po pozytywnym zakończeniu odpowiedniej procedury weryfikacyjnej, Konto Lekarza staje się aktywne i uzyskuje status Konta Zweryfikowanego, co do tyczy zarówno Konta, o którym mowa w punkcie 2.1. a), jak i konta wspomnianego w punkcie 2.1. b)

KLINIKI

 1. KLINIKA to zakład opieki zdrowotnej, który jest podmiotem świadczącym usługi medyczne zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 1. Klinika może się zarejestrować w niniejszym Portalu i:

 • założyć nowe konto użytkownika (Klinika)

 • potwierdzić istniejące Konto Niezweryfikowane (Kliniki).

 1. Weryfikacja kliniki odbywa się poprzez podanie NIPu i Regonu podmiotu świadczącego usługi zdrowotne.

PSYCHOLODZY/PSYCHOTERAPEUCI

 1. Psycholog to osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, na udzielaniu pomocy psychologicznej. Prawo wykonywania zawodu psychologa uzyskuje się z chwilą wpisania na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.

 

 1. Psychoterapeuta to osoba, która odbyła szkolenie (studia podyplomowe) w zakresie psychoterapii i uzyskała pozytywny wynik końcowy ze szkolenia (studiów podyplomowych). Osoba, która określa się mianem psychoterapeuty, ma obowiązek dodać w swojej galerii certyfikat o ukończeniu szkolenia (studiów podyplomowych).

PODSTAWOWE I DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI KONTA LEKARZA I PSYCHOLOGA/PSYCHOTERAPEUTY

 1. Konto Zweryfikowane należące do Lekarza/Terapeuty/Psychologa posiada podstawowe i darmowe funkcje takie jak: system rejestracji i ewidencji pacjentów, kalendarz przyjęć, stronę w domenie portalu (zwaną również wizytówką) i statystyki odwiedzin oraz darmowe powiadomienia SMS i email dla recepcji o zapisaniu się nowego pacjenta na wizytę.

 1. Konto Zweryfikowane należące do lekarza/psychoterapeuty/psychologa można rozbudować o dodatkowe funkcjonalności, w zależności od wybranego abonamentu i tak:

 • Konto Silver kosztujące 90zł brutto miesięcznie umożliwia: wysyłkę nieograniczonej ilości powiadomień SMS o zbliżającej się wizycie dla pacjentów. Profile z kontem Silver są wyświetlane przed kontami darmowymi w wynikach wyszukiwania.

 • Konto Gold kosztujące 190 zł brutto miesięcznie posiada wszystkie funkcjonalności konta silver oraz umożliwia tworzenie własnych podstron informacyjnych, jest promowane na stronie głównej portalu oraz w wyszukiwarce Google. Profile z kontem Gold są wyświetlane przed kontami darmowymi i Silver.

PODSTAWOWE I DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI KONTA KLINIKI

 1. Konto zweryfikowane należące do Kliniki posiada podstawowe i darmowe funkcje takie jak: system rejestracji i ewidencji pacjentów, kalendarz przyjęć, stronę w domenie portalu (zwaną również wizytówką) i statystyki odwiedzin oraz darmowe powiadomienia SMS i email dla recepcji o zapisaniu się nowego pacjenta na wizytę.

 1. Konto Zweryfikowane należące do Kliniki można rozbudować o dodatkowe funkcjonalności, w zależności od wybranego abonamentu i tak:

 • Konto Silver 150zł brutto umożliwia wysyłkę nieograniczonej ilości powiadomień SMS o zbliżającej się wizycie dla pacjentów. Profile z kontem Silver są wyświetlane przed kontami darmowymi w wynikach wyszukiwania.

 • Konto Gold kosztujące 250 zł brutto miesięcznie posiada wszystkie funkcjonalności konta silver oraz umożliwia tworzenie własnych podstron informacyjnych, jest promowane na stronie głównej portalu oraz w wyszukiwarce Google. Profile z kontem Gold są wyświetlane przed kontami darmowymi i Silver.

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ABONAMENTY

 1. Zawarcie umowy o odpowiednie Konto Płatne następuje poprzez:

 • Wypełnienie formularza on-line, znajdującego się na odpowiedniej stronie Portalu i wysłanie go do Usługodawcy

 • Przesłanie podpisanego zamówienia faksem (na numer: 61 64 00 009) lub pocztą tradycyjną - na adres pocztowy Usługodawcy: Net123 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrześni (62-300), ul. Kościuszki 14

 • Za pośrednictwem przedstawiciela handlowego działającego na rzecz Usługodawcy – poprzez wypełnienie i podpisanie stosownego formularza zamówienia dostarczonego przez przedstawiciela handlowego

 1. Zmawiając płatną usługę, Lekarz lub Klinika (Usługobiorca), podaje Usługodawcy odpowiednie dane, w szczególności dane rachunku bankowego lub karty kredytowej i upoważnia Usługodawcę do cyklicznego miesięcznego obciążania rachunku bankowego lub karty kredytowej Usługobiorcy, zgodnie z danym abonamentem - rodzajem Konta Płatnego i jego ceną wyszczególnioną w punkcie 12 i 14.

 1. Istnieją dwie możliwości opłacania abonamentu:

 • Płatność subskrypcyjna - Zamawiając płatną usługę, Lekarz lub Klinika (Usługobiorca), podaje Usługodawcy odpowiednie dane, w szczególności dane rachunku bankowego lub karty kredytowej i upoważnia Usługodawcę do cyklicznego miesięcznego obciążania rachunku bankowego lub karty kredytowej Usługobiorcy, zgodnie z danym abonamentem - rodzajem Konta Płatnego i jego ceną wyszczególnioną w punkcie 2. niniejszego Aneksu, z zastrzeżeniem punktu 10. i 11.

 • Samodzielna płatność miesięczna - Zamawiając płatną usługę, Lekarz lub Klinika (Usługobiorca), zobowiązuje się do opłacania Faktur Vat dostarczanych przed Usługodawcę.

 1. Usługobiorca może w każdym momencie wypowiedzieć umowę, ze skutkiem natychmiastowym, co powinno nastąpić poprzez napisanie stosownego maila na adres e-mail: kontakt@mylekarze.pl lub wysłanie oświadczenia na numer faksu lub adres pocztowy Usługodawcy.

 1. Obciążenia rachunku bankowego lub karty kredytowej Usługobiorcy za dany miesiąc następują cyklicznie z góry, do 15 dnia danego miesiąca, przy czym pierwsze obciążenie następuje maksymalnie w przeciągu do 10 dni od zawarcia umowy. Dzień pierwszego obciążenia jest przy tym równocześnie dniem uruchomienia usługi (danego Konta Płatnego).

 1. Celem możliwości składania reklamacji Usługodawca udostępnia następujący adres e-mail: kontakt@mylekarze.pl

 1. Usługobiorca zgadza się na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przy zawarciu niniejszej umowy w celach realizacji usługi danego Konta Płatnego oraz w celach marketingowych. Usługobiorca ma prawo do wglądu do przetwarzanych danych oraz do ich poprawiania lub zmieniania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Od chwili uzyskania przez Konto należące do Lekarza statusu Zweryfikowanego, w granicach dopuszczalnych przez prawo, za wszelkie treści i usługi (w tym obsługę Dodatkowych Funkcjonalności) odpowiada zarówno w zakresie odpowiedzialności zawodowej jak i osobistej wyłącznie Lekarz – właściciel danego Konta Zweryfikowanego.

 1. W szczególności zaś Lekarz odpowiada za aktualność, prawdziwość i rzetelność wszelkich informacji prezentowanych Użytkownikom (a zwłaszcza Pacjentom) w ramach Konta Zweryfikowanego na temat swojej osoby i prowadzonej przez siebie praktyki lekarskiej. Dotyczy to zwłaszcza informacji o specjalizacji, przebiegu dotychczasowej praktyki, osiągnięciach zawodowych, aktualnym zakresie uprawnień.

 1. W powyższym zakresie wyłącznie Lekarz odpowiada za sposób i jakość usług realizowanych za pomocą Dodatkowych Funkcjonalności jako narzędzia (oprogramowania) dostarczonego Lekarzowi przez Administratora do jego użytku.

 1. Dotyczy to również utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie dostępu do swojego Konta Zweryfikowanego przez Lekarza. W szczególności Lekarz odpowiada za szkody wynikłe z udostępnienia danych do logowania do jego konta osobom nieuprawnionym.

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1