× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PORTALU MyLekarze.pl


Wersja: 1.0 Zaktualizowano: 18.03.2011POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem Portalu MyLekarze.pl jest Net123 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrześni (62-300), ul. Kościuszki 14, KRS : 0000323022, NIP 789-17-21-063 - zwana w dalszej części Administratorem. 1. Portal MyLekarze.pl jest społecznościową platformą łączącą rynek usług medycznych i lekarskich z pacjentami i potencjalnymi pacjentami. Stanowi on jedną z największych baz (katalogów) lekarzy i klinik w Polsce, mających na celu ułatwić użytkownikom Portalu (pacjentom i potencjalnym pacjentom) poszukiwanie pomocy lekarskiej. W szczególności zaś katalog wraz z jego usługami wyszukiwawczymi ułatwia znalezienie użytkownikowi odpowiedniego lekarza – specjalistę w jego okolicy geograficznej.


 1. Społecznościowa komunikacja na portalu pomiędzy poszczególnymi podmiotami występującymi na rynku usług medycznych, w tym pomiędzy pacjentami lub potencjalnymi pacjentami (użytkownikami Portalu), polega między innymi na możliwości internetowej rejestracji pacjenta lub potencjalnego pacjenta do lekarza lub kliniki. Ponadto Lekarze i Kliniki mogą w ramach portalu prowadzić własne strony z ofertą usług i świadczeń.


 1. Treści i usługi dostępne w Portalu MyLekarze.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej: „Użytkownicy Zarejestrowani”, którymi mogą być Pacjenci oraz Lekarze lub Kliniki). 1. Zasady korzystania z Portalu, które mają zastosowanie dla Użytkowników Zarejestrowanych, zostały określone w następujących aneksach – załącznikach do niniejszego Regulaminu: 1. Dostęp do części usług portalu będzie dostępny po uiszczeniu wybranej opłaty na rzecz właściciela (Administratora). Informacje o pakietach oraz możliwych sposobach płatności znajdują się po zalogowaniu na koncie lekarza lub kliniki.


 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:


   1. Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem https://mylekarze.pl/sc/regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


   1. Portal – zbiór stron www zlokalizowanych pod adresem internetowym https://mylekarze.pl, stanowiący własność Administratora.


   1. Użytkownik – każda osoba korzystająca (w jakikolwiek sposób) z Portalu i oferowanych w ramach niego usług i funkcjonalności - bez względu na fakt dokonania bądź nie rejestracji w Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem portalu mogą też być osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


   1. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem.


   1. Pacjent – Użytkownik Zarejestrowany, stanowiący osobę fizyczną, która dokonała rejestracji w Portalu (założyła Konto) i która poszukuje Lekarza lub Kliniki za pomocą Portalu i jest lub może stać się ich pacjentem.


   1. Lekarz – osoba fizyczna będąca lekarzem medycyny lub lekarzem stomatologiem lub inną osobą, która na podstawie odpowiednich przepisów jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych.


   1. Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, na udzielaniu pomocy psychologicznej. Prawo wykonywania zawodu psychologa uzyskuje się z chwilą wpisania na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.


   1. Psychoterapeuta – osoba, która odbyła szkolenie (studia podyplomowe) w zakresie psychoterapii i uzyskała pozytywny wynik końcowy ze szkolenia (studiów podyplomowych). Osoba, która określa się mianem psychoterapeuty, ma obowiązek dodać w swojej galerii certyfikat o ukończeniu szkolenia (studiów podyplomowych).


   1. Klinika – osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w szczególności mająca odpowiednie umowy z Lekarzami. Klinika to również zakład opieki zdrowotnej, który jest podmiotem świadczącym usługi medyczne zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


   1. Konto Użytkownika (Konto) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu.


   1. Profil Użytkownika (Profil) – wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.


   1. Konto Niezweryfikowane – w przypadku Kont Lekarzy i Klinik, konto założone automatycznie przez Administratora, na podstawie publicznie dostępnych danych nie potwierdzone przez danego Użytkownika (Lekarza lub Klinikę) podczas rejestracji (ani nie zweryfikowane przez Administratora – w związku z rejestracją); w przypadku kont Pacjentów, konto założone przez Użytkownika nie aktywowane przez niego (linki aktywacyjne wysyłane są drogą mailową podczas rejestracji Pacjentów)


   1. Konto Zweryfikowane – potwierdzone przez danego Użytkownika i zweryfikowane przez Administratora lub aktywowane przez Użytkownika za pomocą linka aktywacyjnego (co stanowi minimum weryfikacji dla wszelkich Użytkowników, chcących skutecznie dokonać rejestracji).


   1. Polityka prywatności – – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem https://mylekarze.pl/sc/polityka_prywatnosci


   1. Użytkownik Zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się w Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.


   1. Nieautoryzowany Dostęp – Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.

   1. Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z niniejszym Regulaminem.
REJESTRACJA W PORTALU


 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić stosowny formularz rejestracyjny poprzez podanie m. in. swojego adresu e-mail i loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu (ewentualnie wraz z właściwym Aneksem) i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku niektórych grup Użytkowników uaktywnienie Konta wymaga innej, specjalnej weryfikacji – zgodnie z postanowieniami w tym zakresie odpowiedniego Aneksu.


 1. Rejestracja niektórych Użytkowników, a w szczególności Lekarzy/Psychologów i Klinik, wymaga akceptacji dodatkowego regulaminu (Aneksu) oraz podania dodatkowych danych (np. numeru telefonu komórkowego, numeru wpisu w Izbie Lekarskiej, w przypadku Psychologów -przesłania certyfikatu ukończenia studiów psychologicznych, w przypadku Psychoterapeutów dodatkowo certyfikat ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających kwalifikacje) celem przeprowadzenia weryfikacji. W takim wypadku uaktywnienie Konta nastąpi dopiero po odpowiednim zweryfikowaniu Użytkownika.


 1. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).


 1. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć. W zakresie wyznaczonym przez Politykę Prywatności, niniejszy Regulamin, stosowne Aneksy i ustawienia Konta/Profilu, Użytkownik Zarejestrowany może decydować o tym które dane jego Profilu i Konta zostaną upublicznione lub udostępnione innym Użytkownikom.


 1. Niektórzy Użytkownicy, a w szczególności Lekarze i Kliniki, mogą w ramach Konta i Profilu tworząc strony internetowe z ofertą swoich usług lekarskich (Dodatkowe Funkcjonalności Konta). Mogą też oferować przez te strony dodatkowe usługi (poza informacją o swojej działalności), a w szczególności możliwość dokonania rejestracji przez Pacjentów.


 1. Zasady korzystania z funkcjonalności, o których mowa w punkcie uprzednim (Dodatkowe Funkcjonalności Konta) regulowane są przez odrębne regulaminy, stanowiące Aneks do niniejszego Regulaminu.


 1. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Net 123 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Kościuszki 14 jak i partnerów handlowych w celach marketingowych w tym również na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS).


 1. Użytkownik ma w wgląd w swoje dane osobowe i w każdej chwili może je edytować lub usunąć. Użytkownik może nie wyrazić lub wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@mylekarze.pl.
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu (oraz ewentualnymi Aneksami do niego) oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do: 1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników (oraz innych osób trzecich), w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,


 1. nie doprowadzania do Nieautoryzowanego Dostępu oraz wszelkich innych Nadużyć, 1. W przypadku Nadużyć Administrator ma prawo samodzielnie i bez uprzedzenia natychmiastowo usunąć bądź zablokować Profil i Konto Użytkownika Zarejestrowanego.


 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych danych osobowych.ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 1. Administrator, w granicach dopuszczalnych przez prawo, a w szczególności tak daleko, jak to jest możliwe w stosunku do Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie ponosi odpowiedzialności za:


 1. sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z Portalu,


 1. treść i formę materiałów zamieszczanych w ramach korzystania przez niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Dodatkowych Funkcjonalności (w tym za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez nich w ramach tych Funkcjonalności w Portalu w ramach własnego Konta i Profilu),


 1. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji (usług i funkcjonalności) udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu,


 1. szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do Konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),


 1. udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,


 1. utratę danych lub treści zamieszczonych przez Użytkowników, w szczególności tych, którzy mogą korzystać z Dodatkowych Funkcjonalności, spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa, 1. Administrator, w granicach dopuszczalnych przez prawo, zastrzega sobie możliwość:


  1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu w całości lub części bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,


  1. natychmiastowego skasowania bądź blokady każdej treści lub danych wprowadzonych przez Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu (Nadużycie),


  1. natychmiastowego skasowania bądź zablokowania każdej treści (w tym danych) wprowadzonych przez Użytkownika, co do której istnieje podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,


  1. natychmiastowego skasowania lub zablokowania Konta i Profilu Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści lub danych - w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Portalu (Nadużycie) lub przepisów prawa,


  1. zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,


  1. skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Portalu.


 1. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie się starał informować na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności.REKLAMACJE
(Tryb i sposób składania reklamacji)
oraz ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.


 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (podać) lub listownie na adres pocztowy Administratora.


 1. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.


 1. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.


 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
ZMIANA REGULAMINU


 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu lub jego Aneksów mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn – o ile prawo na to pozwala. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu i/lub jego Aneksów na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.


 1. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie i/lub Aneksach, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Portalu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.


 1. Niezależnie od postanowień wcześniejszych punktów, w razie zmiany Regulaminu i/lub Aneksów, Administrator podczas logowania przedstawi Użytkownikowi nową wersję Regulaminu do akceptacji.


 1. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie i/lub Aneksach, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Portalu albo wybrać opcję „nie akceptuję”, w momencie wyświetlenia mu nowej wersji Regulaminu lub danego Aneksu do akceptacji oraz niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.


 1. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą skutki w postaci zablokowania lub skasowania Konta i Profilu Użytkownika Zarejestrowanego.

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1